Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās

1.1. SIA „GPN, reģ.Nr. LV44103053939, (turpmāk tekstā - krese.lv) nodrošina tīmekļa lapā krese.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2.Krese.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.
1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas krese.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta parDistances līgums
un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2.Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.Privātuma politika
2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3.Informācijas precizitāte

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, krese.lv nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.
3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.
3.3. Preču klāsts regulāri mainās un krese.lv neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai tās nevar piegādāt.

4. Preču cenas

4.1.  Visas cenas ir norādītas Euro valūtā iekļaujot  nodokļus.
4.2. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.
4.3. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, krese.lv ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja krese.lv neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.
4.4. Samaksa var tikt veikta ar priekšapmaksu.


5. Preču piegāde

5.1. Piegādes maksa un termiņi tiek noteikta atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Sīkāk sadaļā „Piegāde”.

6. Preču atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci krese.euAtgriešanas forma

6.2.Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

7. Nepārvaramā vara

7.1.krese.eu nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datora iekārtu un programmatūras kļūdām. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Atgriezties veikalā