DISTANCES LĪGUMS

LĪGUMSLĒDZĒJI:

1) SIA GPN, reģ. nr. 44103053939 tīmekļa vietnes krese.lv interneta veikals, turpmāk tekstā – Pārdevējs; 

2) Fiziska persona, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju un Pārdevēja tīmekļa vietnes interneta veikalā veic pasūtījumu, turpmāk tekstā – Pircējs.

1. SADAĻA – LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgumslēdzēji noslēdz līgumu par saistībām, kas rodas Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot pasūtījumā/rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

2. SADAĻA – PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.1. Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar Pārdevēja tīmekļa vietnes palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar tīmekļa vietnē izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šī līguma un piegādes noteikumiem, un labprātīgi aizpilda pasūtījuma formu, norādot savus personas datus; vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas un/vai piegādes adresi, un pēc izvēlētā apmaksas veida, arī maksājuma kartes rekvizītus.

2.2. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs turpat Pārdevēja tīmekļa vietnē tiek informēts, ka pasūtījums ir pieņemts un Pircējam ir iespēja uzreiz apskatīt izdarīto pasūtījumu/rēķinu. Šī pasūtījuma forma vienlaikus ir uzskatāma par rēķinu, kurā ir atspoguļotas pasūtītās Preces, to daudzums, cena, piegādes informācija, saistošie nodokļi un kopējā apmaksājamā summa, kā arī Līgumslēdzēju rekvizīti, tā ir sastādīta elektroniski un ir derīga bez paraksta. Pasūtījums/rēķins tiek nosūtīts elektroniski uz Pircēja norādīto e-pastu vienas dienas laikā (parasti uzreiz pēc Preces pasūtījuma apstiprināšanas).

2.3. Pārdevējs neatbild par kļūdaini noformētiem pasūtījumiem un Pircēja zaudējumiem, ja tam tādi radušies kļūdaini noformēta Preces pasūtījuma rezultātā.

3. SADAĻA – PRECES CENA UN APMAKSA

3.1. Preces cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam, ir norādīta pie katras Preces. Visas cenas ir norādītas euro valūtā iekļaujot Latvijas Republikā saistošos nodokļus.

3.2. Pircējam noformējot pasūtījumu Pārdevēja tīmekļa vietnē ir iespējams izvēlēties apmaksāt pasūtījumu turpat Pārdevēja tīmekļa vietnē, izmantojot maksājumu karti, vai izvēlēties saņemt priekšapmaksas rēķinu un apmaksāt to sev ērtā veidā. 

3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad pasūtījumā/rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

4. SADAĻA – PASŪTĪJUMA IZPILDE

4.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu. Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no pasūtītās Preces apjoma un piegādes vietas, ievērojot piegādes noteikumus.

4.2. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pēc pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. 

4.3. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet pie Pircēja Preces nodošanas – saņamšanas brīdī.

4.4. Ja Pircējs ir saņēmis nepareizu vai bojātu Preci, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju izmantojot e-pastu: info@krese.eu vai tālr.29777544. Paziņojumā jāiekļauj pasūtījuma numurs un apraksts par Preci ko Pircējs ir saņēmis. Saņemot šādu paziņojumu, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam fotogrāfijas kā apliecinājumu nepareizai vai bojātai Precei.

5. SADAĻA – LĪGUMSLĒDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.Pārdevēja pienākums:

a) Pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu un šī līguma noteikumiem; 

b) Sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju; 

c) Informēt elektroniski Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu mainās piegādes termiņi; 

d) Izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījumu izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības; 

e) Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām; 

f) Pircēja pasūtījumā norādīto personīgo informāciju, tai skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai ievērojot Pārdevēja privātuma politiku.

5.2. Pārdevējam ir tiesības:

a) Pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci un/vai Pircēju; 
b) Neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta pasūtījumā noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci; 
c) Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību saskaņā ar šī līguma 7. sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un, kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Pārdevējam;
d) Vienpusēji mainīt šī līguma saturu, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā tīmekļa vietnē.

5.3. Pircēja pienākums:

a) Noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas; 
b) Apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā/rēķinā norādīto Preces cenu; 
c) Pieņemt preci, pasūtījumā norādītajā vietā, piegādes termiņā un paziņotajā laikā.

5.4. Pircējam ir tiesības:

a) Saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam; 
b) Saņemt atpakaļ savu naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu tā izmaiņām; 
c) Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.
d) Izmantot 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības no Preces saņemšanas dienas (sīkāk līguma 7. sadaļā).

6. SADAĻA – PRECES KVALITĀTE

6.1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši šī līguma noteikumiem, Preces specifikācijai un pasūtījumam.

7. SADAĻA – ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām šī līguma saistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības Preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei. Tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā.

7.3. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt atteikuma tiesības sekojošu Preču atgriešanai un apmaiņai nepieņemt: 1) dāvanu kartes; 2) izpārdošanas Preci; 3) Preci, kura izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta.

7.4. Ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Pircējam ir tiesības atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma iesniegumu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīs Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Atteikuma tiesību iesniegums pieejams šeit: Ateikuma anketa

7.5. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī, par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, t.i. Precei jābūt nelietotai, tādā stāvoklī, kādā Pircējs to saņēma Preces saņemšanas brīdī, oriģinālā iepakojumā un uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu.

7.6. Ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai, un/vai Prece nav tās sākotnējā stāvoklī, ir bojāta vai trūkst kāda tās daļa, kas nav Pārdevēja vaina vai kļūda, un/vai Pircējs neuzrāda pirkuma apliecinošu dokumentu, Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.

7.7. Lai īstenotu atteikuma tiesības pēc Pircēja atteikuma iesnieguma nosūtīšanas Pārdevējam, Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pārdevēja apstiprinājuma par atteikuma iesnieguma saņemšanu, atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs Preci nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

7.8. Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam jāizvēlas drošs sūtīšanas serviss ar sūtījuma izsekošanas iespējām vai jāizmanto sūtījuma apdrošināšanas iespēja. Pārdevējs negarantē, ka atpakaļ sūtītā Prece tiks saņemta.

7.9. Tiklīdz Prece no Pircēja ir saņemta un pārbaudīta, Pārdevējs informē Pircēju, ka Prece ir saņemta atpakaļ, tai skaitā par atmaksas apstiprināšanu vai noraidīšanu, ar e-pasta starpniecību, kas norādīts atteikuma iesniegumā. 

7.10. Ja Preces atmaksa ir apstiprināta, tad naudas atmaksa tiks veikta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā Pircējam uz Pircēja atteikuma iesniegumā norādīto bankas kontu tādā apmērā, kas tika par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma iesniegumu un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kartībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

8. SADAĻA – DATU APSTRĀDE UN PRIVĀTUMS

8.1. Pārdevēja privātuma politikā ir izskaidrots, kā Pārdevējs rīkojas ar Pircēja personīgajiem datiem un kā tiek aizsargāta konfidencialitāte, Pircējam izmantojot Pārdevēja tīmekļa vietni un pakalpojumus ko tā nodrošina. Lietojot Pārdevēja pakalpojumus Pārdevēja tīmekļa vietnē, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs var izmantot šos datus saskaņā ar Pārdevēja privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fizisku personu datu aizsardzību un apstrādi.

9. SADAĻA – LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA

9.1. Līgumslēdzēji par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgi, ievērojot šo līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

9.2. Ja šī līguma izpildes laikā kādam no Līgumslēdzējiem rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Līgumslēdzēju ietekmei un kontrolei, tad tas Līgumslēdzējs, kuram šie šķēršļi traucē, paziņo par to otram Līgumslēdzējam, lai vienotos par tālāku rīcību. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Līgumslēdzējam, kurš uz tiem atsaucas.

9.3. Izdarot Preces pasūtījumu Pārdevēja tīmekļa vietnē Pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja Pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

9.4. Apstiprinot Preces pasūtījumu Pārdevēja tīmekļa vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un viņam ir skaidri saprotams šī līguma saturs un nosacījumi, un Pircējs tiem ir piekritis.

10. SADAĻA – STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Līgumslēdzējiem šī līguma izpildes laikā, Līgumslēdzēji risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Distances līgumu Pircējs var lejupielādēt  - Distances līgums.pdf


Atgriezties veikalā